Obchodné právo

V rámci komplexných právnych služieb ponúkame:

  • Zakladanie  obchodných spoločností
  • Zmeny (rozšírenie/zúženie predmetu podnikania, zmena sídla, zmena štatutárneho orgánu, atď.)
  • Zrušenie a likvidácia obchodných spoločností
  • Príprava a priebeh riadnych a mimoriadnych valných zhromaždení
  • Zastupovanie v konaniach pred orgánmi verejnej moci, vrátane živnostenského a obchodného registra

Ďalej ponúkame:

  • Súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok
  • Spisovanie žalôb a iných podaní
  • Zastupovanie vo všetkých druhoch konaní podľa Obchodného zákonníka
  • Prihlasovanie pohľadávok do konkurzného konania a zastupovanie v konkurznom konaní
  • Podávanie návrhov na začatie exekučného konania a zastupovanie v exekučnom konaní

 

Za účelom rýchlej, spoľahlivej a úspornej komunikácie disponujeme zaručeným elektronickým podpisom, čím znižujeme peňažné náklady našich klientov pri poskytovaní právnych služieb.