Poisťovníctvo a náhrada škody

  • Právne poradenstvo v oblasti poistenia a zaistenia, finančného sprostredkovania
  • Ochrana právnych záujmov klientov pri vymáhaní nárokov na poistné plnenia voči poisťovniam vrátane zastupovania v konaní pred súdmi, či inými subjektmi finančného trhu
  • Právna pomoc a zastúpenie v prípadoch vzniku škodových udalostí na zdraví, majetku alebo iných právach, vrátane pomoci pri vymáhaní finančného odškodnenia
  • Vymáhanie nárokov na náhradu škody vzniknutej pri dopravných nehodách (škoda na majetku, bolestné, sťaženie spoločenského uplatnenia, náhrada nákladov vynaložených na liečenie, strata na zárobku a pod.) alebo v dôsledku iných skutočností zakladajúcich nárok na náhradu škody

 

Právne služby súvisiace s finančným odškodnením sú poskytované bez priamych nákladov klienta a odmena za právne služby je platená až z priznaného a uhradeného odškodnenia. Pokiaľ k získaniu odškodného nedôjde, klient nehradí advokátskej kancelárii žiadnu odmenu ani poplatky, ktoré jej v súvislosti s uplatňovaním nároku vznikli.