Pracovné právo

  • Príprava pracovnoprávnych dokumentov pre zamestnávateľov, ich zmien a doplnení (vypracovanie pracovnej zmluvy, vypracovanie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, dohôd o hmotnej zodpovednosti, atď.)
  • Skončenie pracovného pomeru a vypracovanie potrebných dokumentov (výpovedí, okamžitých skončení pracovného pomeru, skončení v skúšobnej dobe, atď.)
  • Príprava vnútropodnikových smerníc pre zamestnávateľov, ich zmien a doplnení
  • Zastupovanie v súdnych sporoch (v sporoch o neplatné skončenie pracovného pomeru, o náhradu mzdy, pri zodpovednosti za škodu a pri iných pracovnoprávnych sporoch)
  • Vysielanie zamestnancov do krajín EÚ a mimo krajín EÚ  – úzka spolupráca s personálnou agentúrou MM Job, s. r. o. mm-job.com